...

„Przewrotność życia”

Dziś przedstawię wiersz „Przewrotność życia”, który został napisany na prośbę znajomej. Zachęcam do krytycznej oceny utworu. Miłej lektury wiersza „Przezorność życia”.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.