...

Motyw Życie

Regulamin sprzedaży

Regulamin strony

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 50, NIP: 9532597196, REGON: 520417772.

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:
tel.: 577 839 842, e-mail: motywzycie@gmail.com

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy.

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie.

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adres www.motywzycie.pl

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.motywzycie.pl  

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty lub pod adresem dostarczanym e-mailem zwrotnym.

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

Paragraf 1

Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż usług oraz towarów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące usługi oraz towary oferowane przez Sprzedawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 Paragraf 2

Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

 1. Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.motywzycie.pl
 2. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem www.motywzycie.pl.
 6.  Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za wiążące i skutecznie złożone w zakresie przekazania do realizacji Administratorowi Serwisu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 7. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień przekazania do hurtowni informacji o wysyłce towaru na podany przez Klienta adres.

 Paragraf 3

Płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
 2. Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
  1. Płatność on-line poprzez serwis CashBill.pl
  1. Przelew bankowy dokonany na rachunek bankowy:
   APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI

Ul. Toruńska 50 86-050 Solec Kujawski
prowadzony przez PKO Bank Polski SA – Oddział I w Solcu Kujawskim, 86-050 Solec Kujawski ul. 23 stycznia 20;
nr rachunku PL 48 1020 1475 0000 8802 0319 3075
kod SWIFT: BPKOPLPW

 1. Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 Paragraf 4

Procedura Reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług lub towarów oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: motywzycie@gmail.com z dopiskiem reklamacja, zwrot bądź pytanie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta imię, nazwisko, nazwa firmy (nazwa firmy jeśli dotyczy), adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, opis reklamowanego towaru lub usługi.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep  zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta. Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi bądź towaru, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione (żądanie takie składamy w trakcie procedury reklamacyjnej, w sposób tożsamy z reklamacją).
 6. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, zastosowanie mają znowelizowane przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

 Paragraf 5

Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

 1. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi.
 2. Każdorazowe skorzystanie z Usług wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i jest dostarczana Użytkownikowi w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie.
 4. Użytkownik ma prawo do zwrotu towarów na podstawie odrębnych przepisów. Sklep nie uznaje zwrotu towarów higienicznych, użytku osobistego, napoczętej chemii domowej oraz towarów spożywczych. Nie uznaje się również zwrotu towarów, które Klient uszkodził. Klient ma na zwrot towaru 14 (czternaście) dni od momentu ich otrzymania.
 5. Usługę realizujemy po otrzymaniu od Klienta zapłaty.
 6. Prawo do odstąpienia od zakupu nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku towarów dostarczanych na indywidualne zamówienie Klienta, wytwarzanych zgodnie z indywidualnymi preferencjami Klienta np. znaki graficzne, strony internetowe, przedmioty, na których drukowany jest indywidualnie zamówiony przez Klienta wzór.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi również w przypadku zamówienia usług, do których Klient otrzymał dostęp bezpośrednio po ich zamówieniu lub takich, których treść Klient może skopiować w części lub całości zachowując je na własnym urządzeniu.

Paragraf 6

Wymagania Techniczne

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

Paragraf 7

Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku usług lub towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Sprzedawca nie był w stanie zapobiec;
 5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 7. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
 10. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: 577 839 842
  1. email: motywzycie@gmail.com
 11. pisemnie na adres: APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI ul. Toruńska 50/42

86-050 Solec Kujawski

 1. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.motywzycie.pl
 2. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.11.2021r. 
 4. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  1. mediację
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  1. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 5. Korzystanie z serwisu, w tym zakup usług oraz towarów, oznacza akceptację regulaminu. W tym dobrowolną rezygnację przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy w wymienionym w Regulaminie zakresie.
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.